Algemene voorwaarden Bumbu Ananda

Definities
Bumbu Ananda: gevestigd te IJsselstraat 20 onder KvK nr 81164641.
Klant: degene met wie Bumbu Ananda een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: Bumbu Ananda en klant samen.
Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
Bedrijf: een klant

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Bumbu Ananda.  
Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
Alle prijzen die Bumbu Ananda hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
Alle prijzen die Bumbu Ananda hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Bumbu Ananda te allen tijden wijzigen.
Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Bumbu Ananda niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Betalingen en betalingstermijn
Producten worden afgerekend  door middel van een tikkie of overboeking.

Gevolgen niet tijdig betalen
Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Bumbu Ananda gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Bumbu Ananda. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Bumbu Ananda zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Herroepingsrecht 

Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@bumbuananda.nl.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Bumbu Ananda te verrekenen met een vordering op Bumbu Ananda.  

Levering  
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Bumbu Ananda het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Bumbu Ananda kan tegenwerpen.

Lever- of ophaal tijd 
De door Bumbu Ananda opgegeven lever of ophaal tijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De lever- of ophaaltijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Bumbu Ananda.
Overschrijding van de opgegeven lever- of ophaal tijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Bumbu Ananda niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Transportkosten 
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Bumbu Ananda niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Bumbu Ananda, bij gebreke waarvan Bumbu Ananda niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring 
Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Bumbu Ananda tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Bumbu Ananda geleverde producten en/of diensten. 

Klachten
De klant dient een door Bumbu Ananda geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Bumbu Ananda daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
Consumenten dienen Bumbu Ananda uiterlijk binnen 2 weken na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Bumbu Ananda in staat is hierop adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Bumbu Ananda gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Bumbu Ananda. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Bumbu Ananda ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Bumbu Ananda een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Bumbu Ananda verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Bumbu Ananda
Bumbu Ananda is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  
Indien Bumbu Ananda aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
Bumbu Ananda is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Indien Bumbu Ananda aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van Bumbu Ananda vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Overmacht
Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Bumbu Ananda 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Bumbu Ananda er weer aan kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Bumbu Ananda is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden
Bumbu Ananda is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Bumbu Ananda zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.  

 

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2023 Bumbu Ananda | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel